qrcode-sk

AUTOPOŽIČOVŇA POPRAD, AUTOPOŽIČOVŇA BRATISLAVA, AUTOPOŽIČOVŇA VIEDEŇ, AUTOPOŽIČOVŇA KOŠICE, AUTOPOŽIČOVŇA KRAKOV, AUTOPOŽIČOVŇA BUDAPEŠŤ

Ján Lazorčák, Nálepkova 241/11, 059 35 Batizovce, Call: +421 52 77 58 157, +421 903 250 255, +421 903 639 179
carrental-poprad.com, autopozicovnapoprad.sk, autopozicovnatatry.sk

Pre autopožičovňu TATRAN, budú ľudia vždy dôležitejší ako autá. O tejto skutočnosti svedčí aj to, že v našej požičovni neplatíte v prípade poškodenia auta žiadny ušlý zisk.

Článok I.
Vek vodiča a vodičský preukaz

23 rokov RENAULT Thalia. 
24 rokov HYUNDAI i 20, VOLKSWAGEN Polo, OPEL Astra, SEAT Ibiza ST, KIA Rio.
25 rokov OPEL Zafira, SEAT Toledo, VOLKSWAGEN Golf, SKODA Octavia, PEUGEOT 3008.
27 rokov obytné autá.
Maximálny vek vodiča je 69 rokov. Vodič mimo vekový limit + 69 rokov = 3,00 €/deň, min.12,00 €.
Vodičské oprávnenie minimálne 2 roky + tomu zodpovedajúca prax, obytné autá 6 rokov.

Článok II.
Doklady potrebné na prenájom vozidla

Fyzická osoba: Občiansky preukaz (PAS), vodičský preukaz, embosovaná platobná karta. Pri prvom prenájme a pri platbe v hotovosti (neplatí pre zahraničných klientov) môže byt požadovaná akákoľvek faktúra za služby poskytnuté v mieste trvalého bydliska (sipo, telefón, energia, nájom) nie staršia ako jeden mesiac.
Právnická osoba: platný výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať. Embosovaná platobná karta. Nájomcom je fyzická osoba, u firiem je zmluvne vždy viazaný vodič ako osoba fyzická.

Článok III.
Platobné podmienky

TATRAN uprednostňuje platbu embosovanými platobnými kartami. MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, VPay. Platobná karta musí byť vystavená na meno vodiča - nájomcu. V dohodnutých prípadoch akceptujeme aj platbu v hotovosti.
Na embosovanej karte blokujeme depozit za prenájom každého vozidla. Výška depozitu sa líši, a závisí od typu vozidla, a dĺžky prenájmu (200-1000 €). V niektorých prípadoch depozit nepožadujeme. Prenájom a depozit sa platí dopredu, najneskoršie pri preberaní vozidla. Depozit uvoľníme - vrátime v plnej výške pri vrátení nepoškodeného vozidla a pri dodržaní dohodnutých podmienok prenájmu, zvyčajne do 48 hodín po skončení prenájmu. Prenajímateľ je oprávnený akúkoľvek svoju pohľadávku vyplyvajúcu z uzavretej nájomnej zmluvy uspokojiť krátením uvoľneného depozitu. Pre bližšie informácie kontaktujte TATRAN.

Článok IV.
Záväzná rezervácia so zľavou min. 8% z ceny prenájmu

Po vyplnení formulára na našej stránke obdržíte /zvyčajne do 24 hodín/ cenovú ponuku.  Rezervácia vozidla sa vykonáva na základe odsúhlasenej cenovej ponuky.Rezervácia je na konkrétny typ vozidla. Ak ju odsúhlasíte a požadovaný rezervačný poplatok (30 - 100 €) bude pripísaný na náš účet, zašleme Vám potvrdzujúci e-mail o záväznej rezervácii a ďalšie potrebné informácie. Záväznou rezerváciou získate zľavu min. 8%  z ceny prenájmu. Uhradený poplatok sa započítava do konečnej ceny prenájmu. Zrušením rezervácie v akomkoľvek termíne alebo nepredložením všetkých požadovaných náležitostí pri preberaní vozidla sa rezervačný poplatok nevracia.

Táto súčasná doba prináša neistotu. Preto sme sa rozhodli, že v prípade keď Vám váš let zrušia, dovolenku, či pracovnú cestu - rezervačný poplatok, ktorý ste realizovali na potvrdenie objednávky vieme ponechať ako zálohu. Túto zálohu Vám akceptujeme pri novej objednávke v rámci 12 mesiacov.

Neuhradením poplatku sa rezervácia stáva nezáväznou pre obidve strany.

Článok V.
Ceny / účtovanie

Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od výpožičky. Za prekročenie výpožičky o viac ako 59 minút je účtovaná ďalšia denná sadzba. Ceny zahrňujú povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, havarijne poistenie, poplatok za používanie diaľníc v SR, asistenčnú službu, olej a iné náplne, nezahrňujú však prevádzkové náklady (pohonné hmoty, použitie autolekarničky, náplň do ostrekovačov a iné - informujte sa).

Článok VI.
Poistenie

Zákonne a havarijné poistenie / CDW, TP/.
TATRAN ponúka čiastočne krytie škôd spôsobených poškodením, stratou alebo odcudzením vozidla.
V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok je klient zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške. Akékoľvek krátenie poisťovne vyplývajúce zo škody na vozidle je automaticky prenášané na nájomcu. # V prípade že nájomca nechá doklady, kľúče alebo iné dôležité dokumenty vo vozidle, je plne zodpovedný za škodu. #

Článok VII.
Víkendové prenájmy

Auto si môžete prenajať v piatok v akúkoľvek hodinu od 08.00 do 18.00 hod s tým, že auto si prenajímate na tri dni to je do pondelka, maximálne do tej istej hodiny. Prenájom platíte len za cenu dvoch dní. Víkendový limit kilometrov je 600 km. Kilometre nad limit sú hradené podľa vozidla. Rezerváciu prosíme potvrdiť aspoň 2 dni dopredu. Uvedené platí iba pri používaní vozidla v SR a ak je akcia uvedená v cenníku.

Článok VIII.
Ďalší vodič

Vozidlo môže riadiť aj ďalší vodič. Ďalší (druhý) vodič musí spĺňať tie isté podmienky na riadenie ako nájomca, jeho údaje je potrebné uviesť v nájomnej zmluve v plnom rozsahu. Výška poplatku 3 € / deň, min. 9 €. Tretí vodič, o tejto možnosti sa informujte.

Článok IX.
Cestovanie do zahraničia

S prenajatým vozidlom je možné vycestovať do zahraničia iba s písomným súhlasom autopožičovne TATRAN, poplatok 1 €/deň, min. 8 €. Ak je do príslušnej krajiny vyžadovaný aj úradne overený súhlas, poplatok za jeho vybavenie je od 12 €. O tejto možnosti sa informujte. Vstup nie je povolený do krajín: Albánska, Bulharska, Rumunska, bývalé štáty ZSSR a Juhoslávie (mimo Chorvátska).

Článok X.
Jednosmerný prenájom vozidla

O tejto možnosti sa informujte.

Článok XI.
Služby mimo otváracích hodín

Naše služby sú dostupné aj mimo otváracích hodín. Poplatok 0 - 28,00 €.

Článok XII.
Kedy a kde si môžete vozidlo vyzdvihnúť / vrátiť?

Pri potvrdenej rezervácií si môžete vozidlo vyzdvihnúť a vrátiť na mieste a čase dopredu dohodnutom - na letisku, na vlakovej alebo autobusovej stanici, pred hotelom, v mieste trvalého bydliska. Pri meškaní Vášho dopravného prostriedku Vás budeme samozrejme čakať. Na požiadanie pristavujeme a preberáme vozidlá kdekoľvek po celom území Slovenska.

Článok XIII.
Zodpovednosť

Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky počas celého prenájmu.

 

Článok XIV.
Predĺženie prenájmu

Akékoľvek predĺženie nájmu je nájomca povinný nahlásiť minimálne 24 hodín pred dohodnutým ukončením nájmu. Nájomca musí dostať písomné povolenie o takomto predĺžení, pričom je povinný dopredu uhradiť nájomné, a to v plnej výške voči prenajímateľovi. Akékoľvek nepredĺženie v termíne bude pokladané ako neoprávnené užívanie cudzieho vozidla so všetkými dôsledkami.

Článok XV.
Doplňujúce podmienky

Akákoľvek poskytnutá zľava platí pri vrátení nepoškodeného vozidla a pri dodržaní dohodnutých podmienok prenájmu.
Prenajímané vozidlá sú zákazníkom odovzdávané umyté a vyčistené.
Za bežné umytie a vyčistenie môže byť účtovaný poplatok 0-32 €, alebo podľa nákladov za vyčistenie.
V zimnom období od 15.11 do 31.03. môže byť účtovaný balík služieb vo výške min. 15 €. Tento balík obsahuje: bežné umytie a vyčistenie, zimné pneumatiky, spotrebu nemrznúcej zmesi do ostrekovača, 2 x škrabku na ľad, metličku na sneh, utierku.
Všetky ceny na stránke sú uvedené s 20%-nou zľavou z našej základnej ceny.
TATRAN nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute.
TATRAN môže prenájom odmietnuť, bez uvedenia dôvodu. Zľavy nie su nárokovateľné.
V prípade sporu bude pri riešení postupované podľa slovenského textu, prípadne podľa slovenských právnych predpisov upravujúcich riešenie takýchto sporov. Pre prípadné spory bude miestom riešenia Poprad.
Vozidlá môžu byť vybavené satelitným monitorovacím systémom.

Článok XVI.
Poskytovanie osobných údajov

Prenajímateľ s osobnými údajmi nájomcu nakladá v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Používa ich len za účelom naplnenia zmluvy. Tretím osobám ich poskytuje len vtedy, ak to považuje za nevyhnutné k odvráteniu nezákonného konania.